Uit

Van: Directie en secretariaat TRUST FEED

 

Geachte TRUST FEED deelnemers,
De afgelopen weken is er door veel partijen, waaronder uzelf, veel werk verzet, om de situatie met betrekking tot de Aflatoxine van de laatste maanden, te normaliseren. Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de stand van zaken.

Resultaten melkonderzoek

NZO meldt ons dat op dit moment in melk geen overschrijdingen van de detectiegrens van 0,01 ppb worden gesignaleerd (wettelijk norm is 0,05 ppb). Dit is bijzonder goed nieuws en laat zien dat de zaak onder controle is. Zondermeer kunnen we stellen dat we dit resultaat alleen maar door de gezamenlijke inspanning van alle TRUST FEED deelnemers hebben kun-nen bereiken en we willen dan ook iedereen hartelijk danken voor de geleverde inspanningen.

 

Brand onder controle?

Zondermeer kunnen we stellen dat de brand onder controle is. Alertheid blijft echter geboden. Om in brandweertermen te blijven: de spuitgasten kunnen nog niet naar huis. In Braziliaanse en Oekraïense maïs worden regelmatig licht verhoogde gehalten gevonden. Deze zijn getraceerd door ons intensief monitoringsprogramma. Gelukkig kunnen we concluderen dat dit programma werkt, mits het onverkort wordt toegepast.

Onderzoek bij veehouders

Omdat het aflatoxinegehalte in de melk relatief langzaam daalde, is bij een aantal veehou-ders onderzocht wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. Er is geen duidelijke oorzaak gevonden voor dit verschijnsel, anders dan dat er een na-ijleffect kan zijn dat kan oplopen tot ca. 2 weken. Dit wordt veroorzaakt door restanten voer in silo’s bij veehouders die nieuw voer hebben ontvangen, het metabolisme in herkauwers en het ophaalpatroon van melk.

Verder is geconcludeerd dat de ELISA sneltest die voor melk gebruikt wordt, vals positieven kan opleveren. Deze sneltest kan gebruikt worden als eerste screening, maar bij overschrijding van normen dient er een bevestiging op basis van HPLC of GCMS plaats te vinden.

 

Verificatie op eindproducten

In TF News 11 van 9 april wezen wij u op de verplichting om een wekelijkse verificatie uit te voeren op uw melkveevoeders en het secretariaat alle resultaten toe te zenden. Velen van u sturen sindsdien trouw hun wekelijkse resultaten toe. Wij krijgen nog niet van iedereen we-kelijks resultaten. Daarom willen wij u er nogmaals op wijzen dat wij alle resultaten willen ontvangen, ook de uitslagen onder de actiegrens van 2,5 ppb. Als u niet elke week melkvee-voeder produceert, laat het ons dan even weten als u in een bepaalde week geen melkvee-voer heeft gemaakt. Dit voorkomt gaten in ons overzicht.

Belangrijker dan de gaten in ons overzicht is het feit dat het overzicht ook wekelijks naar de NVWA en de NZO gaat. Door middel van de resultaten van de verificatie kunnen we inzichteijk maken dat de maatregelen die TRUST FEED heeft getroffen werken. Wij zijn overigens heel blij u te kunnen melden dat deze maatregelen inderdaad effectief zijn; sinds 1 april zijn er geen overschrijdingen van de actiegrens in melkveevoeders meer gerapporteerd, en het overgrote deel van de resultaten ligt onder de detectiegrens van 1 ppb.

Ondertekening NZO verklaring

In TF News 12 van 16 april berichtten wij over de ondertekening van de NZO verklaring. 61 deelnemers hebben ondertussen de verklaring ondertekend of laten weten dat de verklaring niet van toepassing is voor hun bedrijf (geen productie en levering van melkveevoeders). Heeft u de verklaring nog niet ondertekend of ons niet gemeld dat zij voor u niet van toepassing is, dan horen wij graag van u.

 

Afspraken met leveranciers maïs en maïsbijproducten

In TF News 13 en 17 (17 april en 1 mei) informeerden wij u over de Principles voor Maïsbijproducten. TRUST FEED is momenteel met diverse partijen in onderhandeling om te komen tot afspraken waarbij producten weer beschikbaar komen voor melkveevoeding en de veiligheid gewaarborgd is. Deze afspraken worden vastgelegd in de Principles. Wij hopen op korte termijn diverse producten te kunnen vrijstellen en zullen u hier natuurlijk over infor-meren. Met leveranciers wordt ook gesproken over de voorwaarden waaronder biologische Oekraïense maïs kan worden vrijgegeven.

Opslag van Braziliaanse maïs

In TF News 14 van 22 april meldden we u dat er duidelijke afspraken waren gemaakt over ruim 40.000 ton Braziliaanse maïs die in diverse panden in Nederland in opslag lag (of in lichters en duwbakken voor de kade) die niet volgens de protocollen was bemonsterd en geanalyseerd en daardoor de aanvoer van nieuwe Braziliaanse maïs blokkeerde. De 40.000 ton wordt nu afgevoerd richting niet-melkveevoeders (tenzij aanvullend bemonsterd en geanalyseerd volgens het protocol) en nieuwe maïs komt binnen. Hoewel het overgrote deel van de Braziliaanse maïs voldoet aan de strenge eisen die TRUST FEED stelt voor verwerking in melkveevoeders, blijft waakzaamheid geboden. Begin mei werden verhoogde gehalten geconstateerd in enkele partijen afkomstig uit een tweetal rui-men van een zeeboot die in het zuiden van Brazilië werd beladen. Omdat het protocol goed is gevolgd, zijn deze verhoogde waarden tijdig geconstateerd en is de wettelijke norm van 20 ppb niet overschreden. Deze maïs heeft de bestemming niet-melkveevoeder gekregen. Het blijft van groot belang dat alle partijen maïs uit risicolanden op de juiste wijze worden bemonsterd en geanalyseerd.

Met het Comité van Graanhandelaren wordt gesproken over de opslag van nieuw aan te voeren Braziliaanse maïs. Onder welke voorwaarden zou deze kunnen worden gepoold. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen op dit punt.

 

Bestemming teruggehaalde voeders

Tenslotte berichtten wij u in TF News 16 van 29 april over het verzoek van de NVWA om de bestemming van de gerecallde partijen door te geven. Naar verwachting rondt de NVWA deze week haar onderzoek naar de uitvoering van de recall af. Wij zullen u natuurlijk informeren over de bevindingen van de NVWA en onze reactie daarop. Mocht naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directie (directie@trustfeed.eu) of het secretariaat (info@trustfeed.eu) van TRUST FEED.

Met vriendelijke groet,

Directie en secretariaat TRUST FEED