Novurea

Novurea is een korrelmeststof met 46% gestabiliseerde stikstof. De variant NovureaS bevat naast 38 % stikstof ook 18% zwavel (SO3). De groene korrel is behandeld met een ureaseremmer waardoor ongewenst stikstofverlies tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor komt uw investering in stikstof maximaal ten goede aan de groei van het gewas.

 

Urease remmer, zo werkt het

Elke bodem bevat het enzym urease. Zodra ureum wordt gestrooid breekt dit enzym ureum af tot ammonium. Tijdens deze omzetting vindt er een om de korrel een plaatselijke pH-stijging plaats. Wanneer deze pH boven 7 komt, wordt een deel van het gevormde ammonium omgezet naar ammoniak-gas die verdampt, of wel vervluchtigt. De mate van vervluchtiging is afhankelijk van o.a. bodem-pH, temperatuur en vocht. Onder Nederlandse omstandigheden bedraagt de vervluchtiging gemiddeld 26% bij volvelds strooien.

Een ureaseremmer voorkomt deze vervluchtiging. Novurea is ureum dat behandeld is met een ureaseremmer. Zodra Novurea wordt gestrooid, vertraagt de ureaseremmer de omzetting van ureum naar ammonium. Hierdoor blijft de pH rondom de korrel onder pH 7. Door de minimale pH-stijging blijft de stikstof in de stabiele ammoniumvorm, welke niet vervluchtigd. Er blijft meer stikstof beschikbaar voor gewasgroei. Uw investering in stikstof komt maximaal ten goede aan gewasgroei en bovendien wordt de milieubelasting beperkt.

 

Met zwavel

Via depositie, nalevering door de bodem en aanvoer via mest wordt doorgaans minder zwavel (S) aangevoerd dan grasland nodig heeft. Het grasland kan als gevolg daarvan géén optimale opbrengst leveren. Onderzoeken hebben vastgesteld dat zwavelbemesting positief bijdraagt aan de droge stofopbrengst van gras. De resultaten zijn voor Triferto aanleiding om zwavel

aan te bevelen als nutriënt in  graslandmeststoffen. Novurea is beschikbaar met én zonder zwavel.

 

Meer hectares met één volle strooier

Doordat Novurea 70% meer stikstof bevat dan KAS worden er per volle kunstmeststrooier meer hectares gestrooid. Meer stikstof betekent minder tonnen te transporteren, minder op te slaan en te strooien. Ook dat is efficiënt strooien.De afgelopen jaren heeft het gebruik ervan in de Nederlandse melkveehouderij een gestage groei doorgemaakt. Novurea is in de praktijk niet alleen een efficiënte stikstofmeststof gebleken,  ook is de invloed op de droge stofopbrengst én de voederwaarde zeer positief ten opzichte KAS. Zo werd niet alleen meer droge stof gewonnen,  maar was het gehalte aan ruw eiwit ook hoger.

 Zwavel

 Om een hoog eiwitgehalte in het gras te krijgen heeft gras zwavel nodig. De zwavel uit de bodem en uit de drijfmest komt veelal pas na de eerste snede beschikbaar voor de gras en -eiwitproduktie. Om toch hoge en goede eiwitgehalten te realiseren in de eerste snede, is het dan ook aan te raden om op alle bodemsoorten in het voorjaar een gecombineerde bemesting van stikstof en zwavel te geven. Een goed alternatief hiervoor is de Novurea 38 met  18%Zwavel . Zwavel is in sulfaatvorm aanwezig en direct volledig voor de plant opneembaar. In de praktijk en bij diverse proeven zijn opbrengstverbeteringen gerealiseerd tot wel 10%, en dat in combinatie met betere eiwitwaardes in het gras.