Uit

InkuilenIn de slag om fosfaat op melkveebedrijven efficiënter te kunnen aanwenden introduceert Eurofins Agro vanaf dit seizoen twee nieuwe kengetallen op de verslagen van graskuilanalyses: Fosfor beschikbaar en de fosfor index. Hiermee kunnen melkveehouders sturen op een betere benutting van fosfor in het rantsoen.

Fosfaatwetgeving

Eurofins Agro speelt hiermee in op de nieuwe fosfaatwetgeving die per 1 januari 2017 van kracht gaat. Nu melkveehouders tussen de 4 en 8% moeten inkrimpen in fosfaatproductie, is slim ondernemen op dit punt een actueel thema.

Nieuwe cijfers

Fosfor beschikbaar en de fosfor index zijn nieuwe cijfers op het analyseverslag van ruwvoer. Onderzoek uitgevoerd in de pens samen met Schothorst Feed Research toont aan hoeveel fosfor daadwerkelijk door de koe kan worden opgenomen. Tot nu toe stond alleen het totale (‘bruto’) fosforgehalte op de verslagen. Beschikbaar fosfor is het aandeel dat opneembaar is. Ofwel: bruto fosfor minus de onverteerbare fractie. Op de analyseverslagen van Eurofins Agro zal het onderscheid te vinden zijn onder ‘Fosfor’ en ‘Fosfor beschikbaar’.

Eén oogopslag

De fosfor index laat in één oogopslag zien hoeveel procent de fosfor beter beschikbaar is dan de standaardwaarde waar het Centraal VeevoederBureau (CVB) mee rekent. Het CVB rekent met 75% beschikbaarheid (fosfor index = 100). Is in werkelijkheid 85% beschikbaar? Dan is deze 10% betere beschikbaarheid direct terug te zien in een fosfor index van 110.

Fosfor besparen in het rantsoen

Volgens productmanager veehouderij Robin Wolf van Eurofins Agro bieden de nieuwe tools op het verslag diverse mogelijkheden aan de veehouder om meer op fosfaat te kunnen sturen. “De spreiding in fosforbeschikbaarheid ligt tussen de 75 en 95% voor graskuil. Dat geeft aan dat er nogal wat verschil zit tussen de ene kuil en de andere. Bij een hoge beschikbaarheid is het mogelijk om al gauw zo’n 12% fosfor per kg droge stof te besparen in het rantsoen.”

Er zijn verschillende feiten/relaties bekend waarmee melkveehouders kunnen sturen op fosfaat en fosfor. Fosfor is beter beschikbaar bij:

  • Een hoger totaal (bruto) fosforgehalte
  • Een lager NDF-gehalte (celwanden)
  • Een hogere verteerbaarheid van de organische stof (VCOS)

Melkveehouders kunnen hiermee rekening houden bij het graslandmanagement door:

  • In te zetten op een hoger P-PAE/P-AL-gehalte in de grond via fosfaatbemesting of in te zetten op hogere nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem door goed graslandmanagement
  • Jonger/vaker te maaien
  • Nieuwe rassen te gebruiken, deze hebben een hogere verteerbaarheid (VCOS). Ook tijdig grasland vernieuwen verhoogt de verteerbaarheid.

Goede bodemzorg

“Goede bodemzorg helpt dus”, stelt Robin Wolf. Inzicht in de fosforbenutting wordt in de sector goed ontvangen, het is een eerste stap om meer inzicht te krijgen in de fosforkringloop. “Het is echt een nieuwe manier van denken en werken. De wetgeving dwingt melkveehouders ertoe om naar details te kijken. Het sturen op deze details kan echter gunstige effecten hebben op het bedrijfsresultaat. Eurofins Agro helpt graag om meer inzicht te krijgen. Het komende seizoen zullen we als bedrijf daar zeker de aandacht op vestigen.”

Belang verder onderzoek

Ten slotte wijst Wolf op het belang van verder onderzoek. “De fosforbehoefte van vee wordt nog altijd gebaseerd op bruto fosfor. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de daadwerkelijke behoefte van de melkkoe. Eurofins draagt daar graag in samenwerking met andere partijen aan bij.”