De Eendracht in 2019

Van de directie

Voor het eerst mag ik meewerken aan de nieuwsbrief die wij vanaf heden met enige regelmaat aan u willen sturen. Het doel hiervan is om de betrokkenheid met uw coöperatie te vergroten.  Enige tijd geleden heeft u meegewerkt aan ons klanttevredenheidsonderzoek, waaruit bleek dat ook informatie uitwisseling een belangrijk thema is. De uitslag van de enquête hebben we op onze website geplaatst. Het klanttevredenheidsonderzoek is een onderdeel van onze aanpak om te komen tot een strategisch plan. Hoe wil uw coöperatie zich positioneren? wat verwacht u van ons? wat kunt u van ons verwachten? en hoe pakken we dit aan?

De afgelopen 10 jaar zijn we bezig geweest om de coöperatie te laten groeien en te professionaliseren. Het plan is om dit in 2019 verder uit te rollen. Er zal relatief weinig geïnvesteerd worden in materieel en machines. Er zal in het jaar wat voor ons ligt vooral geïnvesteerd worden in organisatorische zaken als; automatisering, bestelprocedures, planning en klanten. Een voorbeeld hiervan is de brief die we gestuurd hebben in augustus met het verzoek bestellingen tijdig door te geven. Dit heeft geresulteerd in een toename van de capaciteit en een enorme reductie van overuren. Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor de medewerking!

We realiseren ons dat we ons begeven in een markt waar we af en toe onder een vergrootglas liggen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een enorme consolidatie slag bij zowel de mengvoederindustrie als ook bij de primaire sector. De Eendracht, uw coöperatie, is opgericht voor onbepaalde tijd. Dit staat keurig geschreven in de statuten. Kort gezegd betekent dit dat we de consolidatieslag voor willen blijven door zelfstandig te blijven opereren. Zolang dit positief bijdraagt aan het belang van onze klanten, zolang onze klant hier het best mee gediend is, zullen we hier voor blijven strijden.

Wat mogen we in 2019 verwachten?

Minister Carola Schouten wil een omslag in gang zetten naar kringlooplandbouw in 2030. Schouten licht dit toe in haar visie ‘landbouw, Natuur en Voedsel; Waardevol en Verbonden’ die zij op 8 september 2018 aan de kamer stuurde. Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. Het kabinet wil de omslag bewerkstelligen met behoud van de wereldwijd sterke positie van de Nederlandse Land- en tuinbouw.

De omslag naar kringlooplandbouw kan volgens de minister alleen slagen als de boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. De boer wil beloond worden voor duurzame, veilige en hoogwaardige producten. Alleen dan krijgt hij de mogelijkheid om te investeren. Deze visie slaat dus niet alleen op veehouders maar ook met nadruk op banken, voedingsindustrie, supermarkten en consument.

Tijdens het schrijven van dit stukje realiseer ik mij terdege dat de impact die wij hebben, als uw veevoerproducent, klein is. Toch zullen we ons in blijven zetten om uw vraag naar hoogwaardig, veilig duurzaam voer voor uw dieren te beantwoorden. Als we met elkaar ons steentje bijdragen door om te zien naar elkaar, onze bedrijven en naar de wereld waarin wij leven, mogen we een jaar verwachten waarin we beloond worden met een klein beetje betere wereld.

Ik wens u een gezegend 2019 toe!