Uit

Het P-gehalte van gras daalt naarmate het gras groeit. Uit onderziek van Wageningen UR Livestock Research blijkt dat maaien van zwaardere sneden de P2O5-uitscheiding op bedrijfsniveau verlaagt, maar dat het forse consequenties heeft voor de bedrijfsvoering.

Het gebruik van fosfaat (P2O5) uit dierlijke mest op melkveebedrijven is beperkt door de gebruiksnormen: te hoge P2O5-uitscheiding betekent dure mestafvoer. Door gebruik van Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) kan een lagere P2O5-uitscheiding door het vee de benodigde afvoer van mest beperken. Verlaging van het fosforgehalte in graskuil kan hieraan bijdragen.

Het P-gehalte in gras daalt ongeveer 0.03 g P/kg ds per groeidag. Wanneer een snede twee weken langer groeit, is het gehalte ongeveer 0.4 g P/kg ds lager. Overige gehalten als energie-inhoud en eiwit in gras dalen mee en het ruwe celstofgehalte stijgt.

Melkvee zal minder van het oudere gras met de lagere kwaliteit opnemen en een hogere krachtvoergift nodig hebben om de melkproductie te handhaven. Later maaien heeft ook effect op andere onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals planning van de beweiding en oogstkosten. Het is daardoor lastig om op bedrijfsniveau te voorspellen wat de gevolgen zijn van het verhogen van de zwaarte van de snede op P2O5-uitscheiding en bedrijfseconomie. Met het Bedrijfsbegrotingsprogramma Rundveehouderij (BBPR) zijn zeven modelbedrijven doorgerekend. Deze bedrijven zijn doorgerekend met twee maairegimes. In de normale situatie maaien de bedrijven de sneden tot en met juni, inclusief eerste snede, bij circa 3.000 kg ds/ha, in juli bij circa 2.500 kg ds/ha en na juli bij circa 2.000 kg ds/ha. Bij zwaarder maaien (Z) is dit bij respectievelijk circa 4.500, 4.000 en 3.000 kg ds/ha.

Uit de berekeningen blijkt dat de P2O5-uitscheiding door een melkveestapel lager wordt door het maaien van zwaardere sneden. Hoe groter het aandeel graskuil in het rantsoen, hoe groter het voordeel is. Het grootste voordeel is te behalen bij summerfeeding met 100 procent graskuil.

Lees ook Resultaten berekening Bedrijfsbegrotingsprogramma Rundveehouderij

Bron: Wagening UR door Jasper Lentz

Het volledige verhaal is te lezen in vakblad V-focus van juni 2013

snede gras maaien