Stal-emissies verder aan banden Gepost 25 september, 2014

Uit

De maximale emissiewaardes voor ammoniak in de veehouderij gaan met ingang van 2015 omlaag. Ook boeren die met vergunningen bezig zijn of ze net rond hebben, maar nog niet klaar zijn met bouwen, vallen vanaf 1 januari onder de strengere eisen.

Dat is te lezen in het Ontwerpbesluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren, die nu nog ruim drie weken ter inzage ligt. Daarna wordt over het voorstel met zienswijzen gestemd in de Tweede Kamer. De eisen gelden alleen voor nieuwbouw en uitbreiding van bestaande stallen met meer dan de helft van het staloppervlak.

Vergunningen

Voor boeren die in het vergunningentraject zitten of vergunningen net rond hebben is geen overgangsregeling getroffen. Boeren die op 1 januari nog niet klaar zijn met bouwen, hebben direct met strengere eisen te maken, concludeert adviseur Robert Kamphuis van adviesbureau Van Westreenen.

Kamphuis: „Emissiearme technieken moeten op de lijst met systemen van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) staan, anders wordt de techniek niet beschouwd als emissiearm. Deze wijzigt ook per 1 januari 2015 en hangt nauw met dit besluit samen.

Geen verschil weiden- of niet-weiden

Uit berekeningen in het kader van deze Regeling Ammoniak Veehouderij bleek namelijk dat werkelijke emissies soms afweken van vooraf gestelde berekeningen. Nu wordt bijvoorbeeld het verschil tussen weiden- en niet-weiden er afgehaald. Iedere melkveehouder die nieuw wil bouwen, moet emissiearm bouwen, ook al past hij weidegang toe. Er wordt dus geen rekening meer gehouden met het emissiereducerende effect van beweiden.”

Boeren die traditioneel huisvesten en weidegang toepassen, krijgen er nu wel 3,5 kilo ammoniak per koe als bestaand recht bij. „Dat maakt uitbreiden, als er een emissiearme vloer wordt toegepast, weer gemakkelijker als ze bijvoorbeeld een Natuurbeschermingswet-vergunning moeten aanvragen”, aldus Kamphuis.

Ook voor bio

Biologische melkveehouders moeten straks ook emissiearm gaan bouwen. Vrijloopstallen zijn voorlopig uitgezonderd van scherpere reducerende maatregelen omdat de overheid dit systeem de ruimte wil geven om zich te blijven ontwikkelen.

Melkveehouders die willen voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij voor een fiscale prikkel hebben al een emissiearme vloer. Kamphuis: „Maar er zijn ook nog genoeg boeren die nog steeds traditionele roosters bouwen en vierkante meter of een emissiearme vloer van 80 euro per vierkante meter. Melkveehouders worden dus flink op kosten gejaagd.”

Fases

De aanscherping en uitbreiding van de maximale emissiewaarden voor ammoniak vindt gefaseerd plaats. Voor melkvee vindt in 2018 een verdere aanscherping van de maximale emissiewaarden plaats.

 

Tekst: Mascha Scharenborg