Uit

Hoogproductieve melkkoeien kunnen tot 1,4 liter meer melk per dag produceren na graslandvernieuwing met beter verteerbaar LG Havera Animal Nutrition-gras. Dat blijkt uit het allereerste diervoeder- en verteringsonderzoek met voedergras dat Schothorst Feed Research afgelopen zomer verrichtte in opdracht van zaaizaad- en veredelingsbedrijf Limagrain. Gedurende het gehele traject van maaien tot en met vervoedering is een nieuw ingezaaide LG Havera-weide vergeleken met een voor Nederland representatieve bestaande weide van zes jaar. Uit opbrengst- en voederwaarde-onderzoek bleek dat nieuw ingezaaid grasland gemiddeld 3000 kg drogestof én kVEM méér produceerde dan de bestaande weide. De proeven van de Schothorst tonen daarmee aan dat weidevernieuwing al direct loont. Bij vernieuwing eens in de zes jaar is het extra rendement al €272,- per hectare per jaar. Inzet van hoogverteerbare LG Havera-weidemengsels verhogen daarbij bovendien de benutting van het ruwvoer uitgedrukt in voerefficiëntie. De meeropbrengst van 1,4 liter melk levert bij een melkprijs van € 0,40 per liter een financieel rendement van € 168,- aan extra melkgeld per koe per jaar op (300 lactatiedagen). Dit zijn belangrijke conclusies richting het nieuwe melken en de roep om ruwvoer van betere kwaliteit.

Ruwvoer sleutelrol

Aanleiding voor het weidegrasonderzoek is de sleutelrol van ruwvoer in de Nederlandse melkveehouderij in de komende jaren. Met de voorspelde groei zal er meer en vooral beter ruwvoer van het land moeten komen. Als antwoord hierop lanceerde Limagrain afgelopen jaar de LG Havera Animal Nutrition-lijn, zeven weidemengsels primair geselecteerd op de voor voedergras belangrijkste kwaliteitsparameters: VOS/VCOS, suikers, eiwitten en verteerbare celwanden. De onderzoeken op de Schothorst hebben de meerwaarde van deze hoogwaardige grasmengsels als het gaat om opbrengst, voederwaarde en melkproductie inzichtelijk gemaakt.

Nieuw versus bestaand grasland

In het onderzoek zijn nieuw ingezaaide (september 2012) LG Havera weiden – met hoofdcomponent tetraploïd Engels raaigras – vergeleken met een bestaand perceel BG 4 grasland, 100% diploïd Engels raaigras, van zes jaar oud. Aan de vier maaisnedes werden opbrengst- en voederwaardebepalingen gedaan. Voor het diervoeder- en verteringsonderzoek werd de tweede snede ingekuild en gedurende zes weken vervoederd aan twee groepen van 15 hoogproductieve melkkoeien in midlactatie.

Winst in voerefficiëntie

De winst van nieuw, hoogwaardig voedergras blijkt voornamelijk te zitten in de hogere voerefficiëntie van LG Havera. De voerefficiëntie was met 0,06 kg meetmelk per kg drogestof significant hoger. Berekend naar gelijke drogestofopname vertaalt zich dat in een potentiële meetmelkproductie van 1,4 liter méér per koe per dag met LG Havera Animal Nutrition.

Inzicht

Met de onderzoeksresultaten van de Schothorst wil Limagrain melkveehouders meer inzicht geven in het verhogen van hun melkproductie en het belang van graslandvernieuwing en de juiste mengselkeuze daarbij. De nieuwe Havera-weidemengsels met hoofdcomponent tetraploïd Engels raaigras worden door hun lager celwandgehalte en betere verteerbaarheid en smakelijkheid beter opgenomen en benut door de koe met een hogere voerefficiëntie en meetmelkproductie als gevolg.