Moeizame afzet van mest verwacht Gepost 16 januari, 2015

Uit

 
Doetinchem – Mesthandelaren verwachten een moeilijk afzetjaar omdat de voorraden groot zijn, plaatsingsruimten zijn afgenomen en meer mest verwerkt moet gaan worden.

De export naar Duitsland zal eveneens moeizamer worden. Veehouders zullen meer moeten gaan betalen om van hun mest af te komen. Mesthandelaren voorspellen een stijging van de ophaalprijzen van 20 procent. Vooral melkveehouders zullen meer gaan betalen om hun mest kwijt te raken.

De vraag naar dierlijke mest zal dit jaar minder zijn, terwijl het aanbod van met name rundveemest toeneemt. Akkerbouwers hebben het afgelopen jaar weinig verdiend door tegenvallende prijzen en zijn niet genegen al orders te plaatsen voor dierlijke mest. Daarbij hebben zij te maken met krappere gebruiksnormen waardoor dit jaar circa 10 miljoen kilo fosfaat minder geplaatst kan worden.

Ook de vraag vanuit het buitenland is tanende om veelal dezelfde redenen. Duitsland, het belangrijkste exportland voor Nederlandse mest, zal vanaf dit jaar moeilijker te beleveren zijn door eveneens negatieve marktomstandigheden en strengere regelgeving voor akkerbouwers en vergisters. Exporteurs melden nog niet of nauwelijks orders van Duitse en Franse akkerbouwers te hebben gekregen.

Een derde reden is de verhoogde mestverwerkingspercentages. Veehouders moeten dit jaar fors meer mest verwerken; 50 procent in Zuid, in Oost 30 procent en 10 procent in de overige regio’s. Dat betekent dat in 2015 28 miljoen kilo fosfaat per jaar verwerkt moet worden. Dat is 11 miljoen kilo meer dan in 2014. De verwachting van de mesthandel is dat veehouders minder mest via vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO’s) kunnen gaan weg zetten en meer direct moeten verwerken.

Omdat mest moeilijker af te zetten is, zullen de ophaalprijzen voor de veehouders stijgen met circa 20 procent. Dat blijkt uit navraag bij mesthandelaren. Zij verwachten dat vooral rundveemest fors duurder wordt, omdat meer van dit mesttype op de markt komt door de gegroeide melkveestapel. Melkveehouders zetten hun mest vaak in de regio af wat dit jaar moeilijker gaat worden omdat er minder plaatsingsruimte is. De verwachting is dat de afzetprijzen van rundveemest op het niveau zal komen van varkensmest.

Auteur: Esther de Snoo