Uit

 Kruidenrijke graslanden kunnen als leverancier van gezond ruwvoer goed worden ingepast op melk- en vleesveebedrijven en vormen tevens een aantrekkelijk biotoop voor weidevogels. Ze dragen ook bij aan een duurzame en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. Het realiseren van twee ha kruidenrijk grasland op elk bedrijf in Nederland zou een mooie uitdaging zijn. Dit was één van de conclusies van de slotbijeenkomst van het praktijknetwerk ‘Natuurlijk’ kruidenrijk gras voor de veehouderij.

Hobby of serieus

Onder de titel ‘Blijft kruidenrijk grasland een hobby in de marge, of wordt het een serieus onderdeel van het melkveebedrijf?’ zijn kennis en ervaringen over de rol van kruiden en vlinderbloemigen in de diervoeding van rundvee door het praktijknetwerk ontsloten en toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep.

Eén cent per liter melk

Tijdens deze slotbijeenkomst lichtte Rob Geerts, projectleider van het praktijknetwerk en onderzoeker van Wageningen UR, toe wat het praktijknetwerk de afgelopen 2 jaren heeft bereikt. Daarna ging hij in zijn presentatie in op de wijze hoe kruidenrijke graslanden op het (melk)veebedrijf kunnen worden gerealiseerd. Keuze van geschikte weidemengsels, de juiste bemesting, aandacht voor de zuurgraad van de bodem en het juiste beheer vormen sleutelfactoren voor het realiseren en in stand houden van kruidenrijke graslanden. Aan het slot van zijn presentatie deed hij een oproep aan de zuivelsector om op elke liter consumptiemelk, die aan de supermarkten wordt verkocht, een cent te zetten voor aanleg en beheer van kruidenrijke graslanden voor weidevogelbeheer. Jaarlijks wordt in Nederland alleen al aan consumptiemelk ruim 500 miljoen kg afgezet. Een cent per liter zou per jaar 5 miljoen euro opleveren. De consument zou met deze prijsverhoging voor dit doel geen moeite hebben was zijn veronderstelling.

Kruidenrijk gras is gezond

Daarna richtte Hein Korevaar, teamleider Multifunctioneel Landgebruik van Wageningen UR, in zijn presentatie de aandacht op de waarde van kruidenrijk gras en inpassing in de bedrijfsvoering. Eén van zijn conclusies was dat kruidenrijk gras en ruwvoer uitstekend passen in het rantsoen van hoogproductieve melkkoeien. Voederproeven hebben uitgewezen dat vervanging van intensieve kuil door grassilage van kruidenrijk gras tot 30% geen noemenswaardige invloed heeft op de melkproductie. Daarnaast is kruidenrijk gras rijk aan mineralen en spoorelementen en gezonde inhoudsstoffen, die de gezondheid van de runderen ten goede komt. Management van extensief kruidenrijke graslanden en inpassing van kruidenrijk gras in de bedrijfsvoering moet opnieuw worden geleerd, daar ligt een mooie rol voor het agrarisch onderwijs, was zijn devies.

Biodivers boeren is lonend

Rick Hoksbergen, directeur Agro bij Alfa Accountants liet op basis van bedrijfsgegevens van 1500 melkveebedrijven zien dat biodivers boeren lonend kan zijn en met agrarisch natuurbeheer goede bedrijfseconomische resultaten te behalen zijn.

Brochure Kruidenijk grasland

Na de lunch gaven diverse actoren hun visie over implementatie van kruidenrijk grasland in de veehouderij. Het slotwoord op deze dag was aan Hessel Agema, aanvrager en inspirator van dit praktijknetwerk. Hij pleitte voor meer onderzoek naar de betekenis van kruidenrijk gras voor de productkwaliteit en de gezondheid van melkvee. Als mooi eindproduct van dit praktijknetwerk presenteerde Hessel de brochure: ‘Kruidenrijk grasland’, waarin onderzoek en praktijkervaring van kruidenrijk grasland zijn samengevat.

Bron: PPO Wageningen UR