Uit

De kringloopwijzer kan waarschijnlijk niet meer benut worden om de pijn  van de afroming van de rechten te verzachten. Dit komt naar voren uit de eerste antwoorden van staatssecretaris Martijn van Dam op de vragen gesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel fosfaatrechten. Dit door de borging die nog niet op orde is. Op zijn vroegst treedt de kringloopwijzer na de afroming in werking.

Dossier kringloopwijze

Na publicatie van de wetsvoorstellen voor de fosfaatrechten was het de kringloopwijzer die de tongen in beweging begon te brengen. Er waren veel kritische geluiden te horen, waarbij ook de angst was dat de kringloopwijzer niet meer mee ging tellen. De sector zette juist in op fosfaatrechten in plaats van koe-rechten, omdat deze de ruimte bieden om middels efficiëntie extra ruimte te verdienen.

Niet eerder dan na afroming in 2018

Middels de eerste antwoorden op vragen over de concepten voor de wetsvoorstellen fosfaatrechten komt er iets meer duidelijkheid. ‘Naar verwachting zal de kringloopwijzer in ieder geval niet eerder dan na de afroming van de fosfaatrechten in 2018 aangewezen kunnen worden als instrument voor bedrijfsspecifieke afrekening van fosfaatrechten.’

Een snelle invoering van de kringloopwijzer is niet mogelijk, doordat de borging nog niet voldoende op orde is, zo blijkt uit de woorden van Van Dam. ‘De kringloopwijzer is ontwikkeld als management instrument. Het vergt een behoorlijke inspanning om deze ook geschikt te maken als verantwoordingsinstrument.’ De horde die kringloopwijzer nu moet nemen is de wetenschappelijke toetsing van de rekenregels door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet. ‘Het resultaat wordt dit jaar verwacht.’

Het volgende punt van aandacht is de borging. ‘Hiervoor werkt de zuivelketen hard aan het vervolmaken van de centrale database kringloopwijzer, een essentieel onderdeel in de borging’. Die worden mede gesteund door een bedrag van 3 miljoen euro uit de Europese steunenveloppe 2015.

Ook wordt er nog gesproken over een private borging, een onafhankelijke instantie die de kwaliteit van de kringloopwijzer-gegevens borgt. In het kader van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn lopen drie projecten op basis van de kringloopwijzer, waarin nadrukkelijk aandacht besteed wordt aan de borging. Twee van de pilots krijgen geld vanuit de topsector Agri & Food, roadmap Robuuste plantaardige productie en project Meerwaarde mest en mineralen.

Alles bij elkaar moet er nog veel gebeuren om de kringloopwijzer praktijkrijp te maken. Het betekent echter niet dat hij er niet gaat komen, wel dat het niet kan helpen om de pijn van de afroming te verzachten.

Bron: DCA