Uit

Kwaliteit melkveerantsoenen automatisch getoetstHet verkorten of weglaten van de droogstand resulteert in een verschuiving van de melkproductie van de kritische periode na afkalven naar de periode vóór afkalven. wanneer de koe makkelijk in haar energiebehoefte kan voorzien. Deze verschuiving in melkproductie is gunstig voor de energiebalans en stofwisseling van de koe. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoeksproject WhyDry, dat dit najaar is afgerond.

Vierjarig onderzoek

De droogstand van melkkoeien heeft een positief effect op de melkproductie in de volgende lactatie. Het opnieuw opstarten van de lactatie is echter gerelateerd aan gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen, welke gedeeltelijk bepaald worden door de zgn. negatieve energiebalans. De koe is hierbij niet in staat voldoende energie op te nemen om in de snelle stijging in energiebehoefte na afkalven te voorzien. Het doel van het vierjarige project WhyDry was om te onderzoeken wat de consequenties zijn van het verkorten of weglaten van de droogstand voor melkproductie, melksamenstelling, energiebalans en koe- en kalfgezondheid.

Binnen WhyDry zijn 168 Holstein Friesian-koeien 2 lactaties gevolgd. De koeien werden in drie groepen met verschillende droogstandslengtes (0, 30 of 60 dagen) ingedeeld waarbinnen ze vervolgens één van de twee lactatierantsoenen (glucogeen of lipogeen) gevoerd kregen. Daarnaast is een netwerk van veehouders in het project betrokken welke reeds werkten of gingen werken met een verkorte, of geen, droogstand.

Verkorten van de droogstand

Het verkorten van de droogstand resulteerde in een beperkte reductie in totale melkproductie (1,5-4,1%, afhankelijk van pariteit) en melkopbrengst, maar met een duidelijke verbetering van de energiebalans en stofwisseling van de koe in de daaropvolgende lactatie. Verkort droogzetten had geen effect op het celgetal in de melk, de biestkwaliteit, en groei en gezondheid van de kalveren. Een tweede lactatie opnieuw verkort droogzetten was goed mogelijk. Daarmee kan het verkorten van de droogstand naar 30 dagen een interessante strategie zijn om de energiebalans in de vroege lactatie te verbeteren met zeer beperkte gevolgen voor de totale lactatieproductie.

Weglaten van de droogstand

Het weglaten van de droogstand resulteerde in een sterke reductie in totale melkproductie (10,8-17,3%, afhankelijk van pariteit) en melkopbrengst, maar de energiebalans en stofwisseling werden sterk positief beïnvloed. De biestkwaliteit was minder, ten opzichte van de korte of traditionele droogstand, wat ook resulteerde in een lagere concentratie antistoffen in het bloed van de kalveren tot 6 weken leeftijd. Verder bestond het risico dat koeien vervetten en de melkproductie niet persistent genoeg was  om een tweede lactatie tot aan afkalven gemolken te worden. Voor bepaalde koeien leek deze strategie echter wel succesvol. Koeien met een hoge dagproductie enkele maanden voor afkalven kenden geen negatieve gevolgen voor de melkproductie in de totale volgende lactatie wanneer zij gemolken werden tot aan afkalven.

Presentatie resultaten

WhyDry is gefinancierd door Productschap Zuivel, Productschap Diervoeder en CRV en uitgevoerd bij Wageningen-UR. De onderzoeksresultaten van WhyDry worden op 6 februari 2015 gepresenteerd aan Nederlandse melkveehouders op een symposium in Wageningen. Opgave voor dit symposium is reeds mogelijk via de website van Wageningen UR.

 Vervolgonderzoek

Het onderzoek WHYDRY heeft inmiddels een vervolg gekregen in het onderzoeksproject Droogstand op Maat, waarbij gekeken wordt naar de interactie tussen droogstandslengte en antibioticagebruik, het optimale rantsoen voor koeien met een verkorte of geen droogstand, variatie tussen koeien en consequenties voor milieu en economie. Droogstand op Maat is onderdeel van de Publiek-Private Samenwerking ‘Duurzame Zuivelketen’, die gefinancierd wordt door het Productschap Zuivel en het Ministerie van EZ.