Uit

De laatste druppels mest worden deze week op de akkers uitgereden en dan is het voorbij met de voorjaarsaanwending. Gemiddeld is er sprake geweest van een lang voorjaar, dat vooral door regen zorgde voor veel creativiteit.

Op veel percelen, met name tarwe, is niet de hoeveelheid mest uitgereden die van te voren was ingeschat, waardoor extra afzet van mest in veel gevallen achterwege is gebleven. Daardoor zit er in verhouding nog veel mest bij de veehouder, waarvan het de vraag is hoe dit is op te lossen. Voorlopig gaat de akkerbouwer zich niet melden, mogelijk pas weer bij de oogst als mestruimte en weersomstandigheden dit toelaten.

Voorlopig gaat de akkerbouwer zich niet melden, mogelijk pas weer bij de oogst

De uitbreiding van de melkveestapel heeft er dit voorjaar toe geleid dat er veel aanbod van rundveedrijfmest was, wat een extra blokkade vormde voor de afzet van vleesvarkens-drijfmest. Waar de mest naar toe moet dat straks op de markt komt, veehouders zullen toch mestputruimte moeten creëren voor de komende winterperiode, is de grote vraag. Verwerking lijkt de meest voor de hand liggende oplossing, maar dat neemt de oorzaak van het probleem niet weg.

Ophoging van de gebruiksnormen is een veel efficiëntere oplossing, zonder afbreuk te doen aan het milieu. De laatste jaren zijn de opbrengsten van akkerbouwgewassen fors gestegen, waardoor de afvoer van meststoffen groter aan het worden is dan er mag worden aangevoerd. Om deze scheefgroei het hoofd te bieden, is ophoging van de gebruiksnormen dringend gewenst.

Uiteraard is verwerking van mest nodig om maatwerk te kunnen leveren bij afnemers van mest, zodat de mestruimte optimaal wordt benut. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen leverancier, afnemer en intermediair. De tijd is rijp om de bakens te verzetten.

 

bron:   Boerenbusiness