Uit

Als eerste krijgt melkveehouder maatschap Gorter – van Diepenbeek financiële ondersteuning bij de realisatie van zijn mestverwerkingsinstallatie van het mestinvesteringsfonds. Hij zal naar verwachting de installatie op korte termijn operationeel hebben en beginnen met verwerken. Hij zal zo’n 60.000 kg fosfaat uit de Nederlandse landbouw gaan afvoeren.

Mestinvesteringsfonds

Het mestinvesteringsfonds is een initiatief van 22 Nederlandse voerbedrijven, en onderdeel van een verdere samenwerking met LTO Noord, ZLTO, LLTB, NVV en Rabobank. In het fonds is 4,5 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van mestverwerkingsinstallaties, noodzakelijk om te voldoen aan de mestverwerkingsverplichting van de sector. Het fonds ondersteunt door middel van een achtergestelde lening. Op dit moment zijn 62 projecten ingediend. Het project maatschap Gorter – van Diepenbeek is het eerste project, dat nu volledig beoordeeld is. Het project heeft haar vergunningen reeds op orde en heeft ook de aanvoer van mest contractueel zeker gesteld.

 Vlnr: Wim Kuster (partner maatschap Gorter), Joris Roelofs (partner maatschap Gorter), Marc Stals(Projectmanager Mestinvesteringsfonds), Kees Gorter (maatschap Gorter), Robert Bos (Secretaris Mestinvesteringsfonds) en Ruud Michels (Penningmeester Mestinvesteringsfonds).

Vergistingsinstallatie

Bij de maatschap draait al sinds 2005 een vergistingsinstallatie. Daarbij wordt uit mest (bio)gas geproduceerd dat met een warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt omgezet naar elektriciteit die wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. De installatie voorziet in de elektriciteitsbehoefte van ongeveer 800 gezinnen. Met de financiële ondersteuning van het mestinvesteringsfonds zal de huidige installatie op een aantal punten technisch worden aangepast. Deze aanpassingen betreffen het realiseren van voorzieningen die het mengen en verpompen van een breed scala aan mestsoorten (waardoor procentueel meer mest kan worden verwerkt) mogelijk maken. Daarnaast worden voorzieningen geïnstalleerd die het mogelijk maken de restwarmte te benutten voor het pasteuriseren van het digistaat. In de installatie kan dus de mest verwerkt worden van 950 melkkoeien en 4500 vleesvarkens.

Meerdere projecten

Het Mestinvesteringsfonds heeft nog een aantal andere projecten in de eindfase van besluitvorming zitten. Daarbij zijn projecten met een aanzienlijk grotere omvang. Definitieve besluitvorming wordt binnen enkele weken verwacht.