Dijksma: voerspoor succesvol Gepost 10 juni, 2013

Uit

De Nederlandse fosfaatproductie is voor het tweede achtereenvolgende jaar onder het fosfaatproductieplafond van 173 miljoen kg fosfaat gebleven. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een zojuist verschenen Kamerbrief. Op basis van deze cijfers concludeert ze dat in 2012 het voerspoor weer succesvol was.

 

Ten opzichte van 2011 is in 2012 de totale fosfaatuitscheiding met 5 miljoen kg afgenomen van 170 tot 165 miljoen kg en de stikstof uitscheiding met 12 miljoen kg van 477 tot 465 miljoen kg.

Fosfaat varkenshouderij

De afname van de fosfaatuitscheiding komt grotendeels voor rekening van de varkenshouderij (- 3,4 miljoen kg), gevolgd door de rundveehouderij (-1,0 miljoen kg) en de pluimveehouderij (-0,4 miljoen kg).

 

Verschillende verklaringen

  • In de rundveehouderij is het gemiddelde fosforgehalte in het rundveemengvoer flink gedaald als gevolg van het convenant voerspoor. Hierdoor is de hoeveelheid fosfaatuitscheiding ondanks een grotere melkproductie en meer fosfaat in het ruwvoer toch gedaald. In 2011 daalde de fosfaatuitscheiding van rundvee door beperking van het fosforgehalte in rundveemengvoer als gevolg van het convenant al met 5 miljoen kg.
  • n de varkenshouderij zijn de fosfaatgehaltes in het voer ook gedaald. Dit is vooral toe te schrijven aan de keuze van grondstoffen op basis van prijzen, aan voer dat beter is afgestemd op het mesten van beren en een verbetering van de voerconversie bij vleesvarkens. Ook is de varkensstapel gekrompen.
  • Bij pluimvee zijn de uitscheidingsfactoren gelijkgebleven of zelfs iets gestegen. De daling is vooral toe te schrijven aan een daling van het aantal leghennen.

Dijksma: ‘Ik ben blij dat het voerspoor het afgelopen jaar succesvol is geweest. Voor een succesvolle implementatie van het mestbeleid is een blijvende inzet op het terugdringen van de hoeveelheid fosfaat in de mest en het maximaal benutten van het voerspoor van groot belang.’

Tekst: Erik Colenbrander / Ministerie EZ