Uit

De teller van het aantal melk- en kalfkoeien staat nu op 1,57 miljoen dieren, het hoogste aantal van de afgelopen 15 jaar.

 Dat blijkt uit de de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2014 van het CBS. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal melk- en kalfkoeien tussen 1 april 2013 en 1 april 2014 toegenomen met 19.000 dieren (ruim één procent) tot 1,57 miljoen.

4 miljoen runderen

In totaal waren er in Nederland op 1 april 2014 4 miljoen runderen, bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. De groei doet zich vooral voor bij de melkveestapel.

Jongvee

Het aantal stuks jongvee voor de fokkerij is eveneens gestegen en wel met 62.500 dieren naar 1,31 miljoen. Hiermee anticipeert de melkveehouderij op de afschaffing van de melkquota in 2015.

Bij de vleeskalveren nam het aantal dieren met 0,7 procent af en het overige jongvee voor de slacht nam af met 4 procent.

Grasland

Het areaal grasland nam toe met 11.000 hectare tot ruim 992.000 ha. Opvallend is dat het areaal tijdelijk grasland met 26.000 hectare is gestegen, terwijl het areaal blijvend grasland met 17.000 hectare is gedaald.

Afname boerenbedrijven

Op 1 april 2014 waren er in Nederland ruim 65 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er 3 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een gemiddelde afname van ruim 5 bedrijven per dag. In de periode 1950-2014 daalde het aantal bedrijven onafgebroken met gemiddeld 15 bedrijven per dag.

Cultuurgrond gelijk

De oppervlakte cultuurgrond is vergeleken met 2013 vrijwel gelijk gebleven. Sinds 1950 is de oppervlakte landbouwgrond met 20 procent afgenomen tot ruim 1,8 miljoen hectare. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse krimp in het landbouwareaal van bijna 8.000 hectare.

Tekst: Gineke Mons