Uit

Meer dan driekwart (76 procent) van de melkveehouders denkt dat een goede benutting van ruwvoer belangrijker wordt, gezien de huidige ontwikkelingen in de sector. Dat blijkt uit een online marktonderzoek in opdracht van BLGG AgroXpertus.

Kwaliteit ruwvoer

In dat onderzoek gaf meer dan 90 procent van de deelnemers aan te verwachten dat de groei van melkveebedrijven en verdere aanscherping bemestingsnormen vanaf 2015 invloed zullen hebben op de kwaliteit van ruwvoer. De helft van hen denkt dat de kwaliteit sterker zal wisselen en de andere helft schat dat de kwaliteit achteruitgaat.

Voorspelbaarheid rantsoen

De benutting van het ruwvoer blijkt een punt van aandacht. 82 procent van de respondenten heeft de ervaring dat het rantsoen ‘soms’ achterblijft bij de verwachting. Dit komt zelfs ‘regelmatig’ voor bij 12 procent van de deelnemers. De belangrijkste reden is dat het lastig te voorspellen is hoe een koe reageert op het ruwvoer. 41,5 procent geeft dat aan. Gevolgd door voeropname (smakelijkheid) 23,5 procent. Het onderzoek, waaraan ruim driehonderd melkveehouders hebben deelgenomen, is uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy in Wageningen.